VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
NOVIA
SV

TOOKIGT Ledarskap

När omvärlden ställs inför tvära kast och snabba förändringar kan vi inte leda som vi gjort förut, SMARTA mål och befintliga arbetssätt räcker helt enkelt inte till.

TOOKIG ÄR DRIVHUSETS LEDARSKAPSMETOD SKAPAD FÖR INNOVATIONS OCH UTVECKLINGSPROCESSER DÄR VI VÄLJER OPRÖVADE VÄGAR OCH SIKTAR MOT NYA, HITTILLS OKÄNDA, LÖSNINGAR.

Vadå tookig? Drivhuset har tillsammans med fil. Dr Leif Denti från Göteborgs universitet, utvecklat en ny ledarskapsmetod baserad på såväl decenniers praktiska erfarenheter som på forskning kring innovation, ledarskap, motivation och pedagogik mm. Ledarskapsmetoden är till hjälp i kontexter som är …

Tvetydig – Svårt att veta vad som är god respektive mindre god information. Svårt att veta vad som är sant, vad som är fakta och därmed vad som skulle kunna ingå i en bra lösning.

Obekväm – Förändringen är konstant. Vi får sällan en chans att vila utan behöver ständigt vara på tårna.

Omvälvande – Nya händelser och ny information som kommer fram gör att man snabbt behöver tänka om och vända på en femöring. 

Komplex – Svårt att skaffa sig en överblick. Många delar kan hänga samman på ett svåröverskådligt sätt. Orsakssambanden i vad som påverkar vad är oklara.

Instabil – Svårt att fastställa vilka trender, attityder och beteenden som kommer att finnas kvar imorgon. Svårt att bestämma vad man ska prioritera på längre sikt.

Gåtfull – Framtiden är nyckfull. Helt oväntade tekniksprång, lagstiftningar, globala konkurrenter eller andra makrohändelser kan komma in från sidan och dra undan mattan.

Exempel på tookiga kontexter är till exempel innovationsprocesser, utvecklingsprocesser kopplade till stora samhällsutmaningar eller den osäkra resan för den enskilde, som vill ta en idé från något relativt otydligt till ett konkret och värdefullt för någon annan på en marknad eller i samhället.

VÄRLDEN HAR BLIVIT TOOKIG OCH FÖRÄNDRAS I ALLT SNABBARE TAKT

Vi står inför ett skifte från kunskapssamhälle till innovationssamhälle som innebär att organisationer måste förhålla sig till både kaos och osäkerhet för att vara lönsamma även i framtiden. Innovationssamhället styrs delvis av nya spelregler. Kunskap är fortfarande viktigt, men i innovationssamhället gäller det att bli bra på att också använda kunskapen för att skapa nya värden. Förmågan att kunna göra snabba anpassningar för att parera oväntade hinder eller dra nytta av tillfälliga möjligheter är en nyckelkompetens i innovationssamhället.

Tiderna är förbi när man fick ett jobb som innebar samma arbetsuppgifter under ett helt arbetsliv. Nu kan det till och med vara en stor utmaning att alls formulera en arbetsbeskrivning. Förutsättningar kan förändras radikalt och oväntat från den ena dagen till den andra. En värld som är tookig är tvetydig, obekväm, omvälvande, komplex, instabil och gåtfull. I en tookig värld är det svårt att planera, svårt att sätta upp mål och veta i vilken riktning man bör gå för att komma framåt och lyckas. Nu och framåt är det viktigt att klara av snabba förändringar, bryta stuprör, vara gränsöverskridande och prova nya experimentella arbetssätt.

När vi människor upplever hög osäkerhet känner vi ofta behov av att ta kontroll, skapa förutsägbarhet och formulera konkreta handlingsplaner som lätt kan bockas av – detta för att ta sig från osäkerhet till trygghet. När saker och ting inte blir som det var tänkt hittar människor på fler och tydligare riktlinjer, policyer och rutiner för att minimera misstag och oväntade, oönskade händelser. Behovet av att skapa kontroll, rutiner och handlingsplaner påverkar också hur vi leder människor i mycket stor utsträckning. 

Vad händer när du befinner dig i ett tookigt sammanhang där det inte går att sätta upp tydliga mål, konkreta handlingsplaner, rutiner eller strategier? Hur ska du och dina medarbetare kunna göra ett bra jobb utan tydliga uppdrags- och rollbeskrivningar eller arbetsrutiner? Hur vet du om ni har lyckats med ett projekt, när du inte vet vilka mål ni ska sätta upp från början? Med Drivhusets ledarutbildning i TOOKIG kan du få verktyg för att kunna leda andra framåt.

ETT TOOKIGT LEDARSKAP

Tookiga projekt präglas av oförutsägbarhet och att mål och handlingsplaner ibland behöver ändras. Detta i sig bidrar till osäkerhet hos de som arbetar i projektet. Under senare år har verksamheter i både näringslivet och i offentlig sektor delvis anpassat sitt arbetssätt genom att införa agila metoder, men trots det är det många utvecklings- och innovationsprojekt som misslyckas. 

Vi menar att den pusselbit som saknas är ledarskapet. När osäkerheten ökar reagerar människor, inklusive ledare, instinktivt med att försöka skapa kontroll genom att försöka etablera tydliga förutsägbara, kända, linjära processer. Istället för att hantera och använda osäkerhet, försöker man minimera den genom att påföra ökad struktur. Kort sagt leder man människor som om processen ändå vore förutsägbar trots att den inte är det. Många leder den här typen av projekt som om uppgiften är att skriva en affärsplan, när det i själva verket handlar om att uppfinna en ny affärsmodell. 

Att leda tookiga projekt innebär att du seglar ut på havet utan karta. Du befinner dig på okända vatten där ingen annan seglat förut. Du behöver ett ledarskap som hjälper dig att navigera trots betydande osäkerhet. Du behöver leda tookigt.

Drivhuset erbjuder utbildning i TOOKIG. Utbildningarnas längd och innehåll är flexibelt och kan anpassas utifrån de behov som finns. Kontakta Drivhuset för förslag på upplägg och offert

TOOKIGT Ledarskap

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!